Lagfart

En lagfart är ett ägarbevis på en fastighet. När en fastighet säljs så måste lagfarten lämnas över från säljaren till köparen vid ett ägarskifte av fastigheten. Lagfart är helt enkelt en officiell registrering av ett förvärv av fast egendom. Du kan kontrollera att säljaren har lagfart hos den lokala inskrivningsmyndigheten. Lagfarten är ett ägarbevis på fastigheten och därför är det viktigt att detta förvaras på ett säkert ställe såsom ett bankfack.

Lagfarten används som historik för att kunna gå tillbaka och se vilka som varit ägare av en fastighet.

Söka lagfart

Lagfart söks hos inskrivningsmyndigheten som är en del av Lantmäteriet.

Lagfart kostnad

Lagfartskostnaden för registrering av ett förvärv är uppdelat på dels en expeditionsavgift på 825 kr och dels stämpelskatt. Stämpelskatten för fysiska personer är 1,5 % av det högsta värdet av köpeskillingen jämfört med taxeringsvärdet för föregående år. För juridiska personer med undantag för dödsbon beräknas stämpelskatten på 4,25% av köpeskillingen. Ingen stämpelskatt utgår vid gåvor (dvs utan motprestation till exempel mot revers under 85% av fastighetens värde, bodelningar, arvskiften, legat.

En lagfart innebär en kostnad som är 1.5% av fastighetens köpesbelopp plus en administrativ avgift på 825 kronor.

Enkelt räkneexempel på lagfartskostnad
Köper du ett ett hus för tre miljoner kronor så blir din lagfartsavgift 45 825kr. Uträkningen är som följer: 3 000 000 * 0.015 (1.5%) + 825 kr (administrativ avgift)

Lagfart enligt Jordabalken

Lagfart måste sökas senast tre månader räknat från den dag då den handling grundar förvärvet upprättades (den dag handlingen undertecknades)  (20 kap 2 § jordabalken). Med förvärv avses alla typer av handlingar (fångeshandling) där äganderätten övergått på annan.

Oftast är det ett köpebrev som är fångeshandling. Att söka fasta på fast egendom har tillämpats i Sverige sedan flera hundra år och före 1875 var motsvarigheten till köpebrev Fastebrev.

Andra fångeshandlingar kan vara, byteshandling, gåvobrev, bodelningshandling och arvskifteshandling. Dödsbo behöver inte söka lagfart annat än då dödsboet ska överlåta fastigheten. Om vid bodelning den som tillskiftas fastigheten redan är ägare behöver lagfart inte heller sökas.

Vissa avvikelser från tremånadersregeln framgår av 20 kap 2 § jordabalken.

Den som inte söker lagfart i tid kan föreläggas att göra det vid vite.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret innehåller såväl aktuella som historiska uppgifter om vilka som är och har varit lagfarna ägare på en fastighet. Äganderätten till en fastighet förs inte över i och med registreringen, vilket är fallet i vissa andra länder. Äganderätten övergår i och med att civilrättsligt giltiga handlingar undertecknas. Då fastighetsregistret, för att underlätta den allmänna omsättningen av fastigheter, endast ska innehålla korrekta uppgifter, görs en granskning vid registreringen för att säkerhetsställa registrets tillförlitlighet.

Om överlåtelse av fastighet inte uppfyller gällande krav kan ansökan gå åter, avvisas, avslås, uppskjutas eller förklaras vilande. Föreligger oklarheter om förvärvet eller saknas fångeshandling kan lagfartssammanträde hållas.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.