Ränteskillnadsersättning

Vad är ränteskillnadsersättning vid förtidslösen av bolån?

Bankerna finansierar utlåningen genom att själva låna på villkor som så långt som möjligt speglar villkoren för ditt lån hos banken. Om du vill betala tillbaka hela eller delar av ett bundet lån innan bindningstiden är slut, måste banken ändå betala den på marknaden överenskomna räntan för den tid som återstår av bindningstiden.

Hur beräknas ränteskillnadsersättningen?

Ränteskillnadsersättningen beräknas på ditt låns nuvärde, den skuld som lånet skulle ha haft vid bindningstidens slut om du inte löst det i förtid. Banken har då tagit hänsyn till om ditt lån skulle ha amorterats under den resterande bindningstiden. Banken räknar sedan ut skillnaden mellan räntan på ditt nuvarande lån och jämförräntan* på den period som återstår till bindningstiden slut.

*Jämförräntan är räntan på statsobligationer med samma återstående löptid som lånets med ett tillägg på en procentenhet.

Banken beräknar ersättningen enligt de regler för jämförräntan som anges i Konsumentkreditlagen och anvisningar som lämnats av Finansinspektionen.

Så här beräknas ersättningen
Hur ränteskillnadsersättningen beräknas framgår av konsumentkreditlagen och av Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2011:47).

Vid beräkningen jämförs räntan på ditt lån med en jämförelseränta. Som jämförelseränta används den aktuella räntan på statsskuldväxlar eller statsobligationer som har en löptid som motsvarar den tid som återstår på din bundna ränta. Om du har ett år eller mer kvar till lånets ränteändringsdag (det vill säga det datum då din nuvarande räntebindningsperiod upphör) används räntan på statsobligationer. Är tiden fram till ränteändringsdagen kortare än ett år används i stället räntan på statsskuldväxlar.

Det finns sällan en växel eller obligation med en förfallodag som exakt motsvarar slutdatum för din räntebindningstid. Då beräknas en teoretisk ränta som om det hade funnits en växel eller obligation med samma förfallodag som din ränteändringsdag. Det görs genom att dra en linje på en tidsaxel mellan de två statsskuldväxlar eller statsobligationer som ligger närmast före och närmast efter lånets ränteändringsdag. ”Räntelinjen” läses av på ränteändringsdagen. Denna metod att beräkna räntan kallas linjär interpolering.

Till den valda räntesatsen läggs 1 %. Detta är jämförelseräntan. Skillnaden mellan din ränta och jämförelseräntan multipliceras med låneskulden vid lösentillfället och den återstående tiden fram till lånets ränteändringsdag.

Exempel:
Är räntan på en vald statsobligation 1,5 % så blir jämförelseräntan 1,5 plus 1 = 2,5 %. Om din bundna ränta är 6 % så blir det 3,5 % (6 % minus 2,5 %) som multipliceras med låneskulden vid lösentillfället och med den återstående bindningstiden.

Beloppet ska också nuvärdesberäknas. Vid en nuvärdesberäkning blir ränteskillnadsersättningen lägre än vid en ”vanlig beräkning”. Långivaren ska vid nuvärdesberäkningen även ta hänsyn till om lånet skulle ha amorterats under perioden fram till nästa räntejusteringsdag

Avdragsgill som betald ränta

Du får göra avdrag i din deklaration för ränteskillnadsersättning på samma sätt som för den vanliga ränta du betalar på dina lån.

Kontakta din bank

Fråga din bank hur mycket ränteskillnadsersättning du får betala om du löser ditt bundna lån i förtid. Får du en uppgift om beloppet så ska du också få information om hur länge du kan förtidslösa lånet till det angivna beloppet.

Det finns olika sätt att finansiera ränteskillnadsersättningen. Du kan betala den med sparade pengar eller genom att utöka lånet om du tar ett nytt lån. Kom ihåg att om du vill ansöka om ett nytt lån kan det innebära att långivaren behöver göra en ny kreditprövning och eventuellt en ny värdering av säkerheten.

Du får göra avdrag för ränteskillnadsersättning i deklarationen, precis på samma sätt som för vanlig låneränta.

Tänk efter innan du löser lånet

Funderar du på att förtidslösa ditt lån för att få lägre ränta? Det är svårt att bedöma om det lönar sig.

Ibland kan det vara en fördel att lösa lånet i förtid och teckna ett nytt lån om du kan binda ditt nya lån till en lägre ränta på längre tid. Först behöver du ta reda på vad det kostar att lösa det gamla lånet. Du kan använda vår kalkyl för ränteskillnadsersättning. Till det ska läggas den totala räntekostnaden på det nya lån du kommer att ta som ersättning för det gamla. Räkna bara med den räntekostnad som uppstår fram till det gamla lånet skulle löpt ut. För att ha något att jämföra med räknar du sedan ut hur mycket ränta du kommer betala om du istället behåller ditt nuvarande lån löptiden ut. Du kan använda vår bolånekalkyl för att räkna ut räntekostnaderna för de olika alternativen.

Dessa två kostnader kan du jämföra för att få en uppfattning om det är lönsamt att förtidslösa lånet. Ofta är det, på grund av ränteskillnadsersättningen, inte lönsamt att lösa lånet och teckna ett nytt med lägre ränta, men det beror naturligtvis på den framtida ränteutvecklingen.

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.